Ostatnio dodane

Ostatnie wydarzenia - kliknij !

ostatnie wydarzenia

mps logo

Warsztaty teatralne

TEATR 3

 

 • CELE REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH WARSZATÓW TEATRALNYCH:
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej oraz zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej,
 • poznawanie samego siebie, radzenia sobie z własnymi emocjami,
 • odkrywanie świata, motywacji do życia i działania,
 • rozwijanie wiary w siebie,
 • stymulowanie rozwoju, inspirowanie twórczych działań dzieci,
 • budowanie pozytywnych relacji i postaw,
 • zapoznawanie dzieci z różnymi formami teatralnymi,
 • poznawanie swoich mocnych i słabych stron, rozwijanie własnych możliwości,
 • przygotowanie dziecka do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa,
 • rozwijanie koncentracji i wyobraźni,
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • pobudzanie do aktywności twórczej, rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej,
 • rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie,
 • współdziałanie w grupie,
 • doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
 • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem, zainteresowanie teatrem
 • rozwijanie uzdolnień twórczych,
 • poznanie specyfiki pracy aktora,
 • poznanie procesu twórczego nad spektaklem,
 • kultywowanie tradycji regionalnych,
 • kształtowanie zamiłowanie do literatury, uwrażliwianie na piękno słowa mówionego,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci, z dbałością o poprawność gramatyczną,
 • rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym,
 • nabywanie doświadczeń w sposób werbalny i niewerbalny,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności,
 • zachęcanie do udziału w zabawach teatralnych inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci,
 • doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych przedstawieniach,
 • udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci,
 • wyrabianie odwagi i śmiałości,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • kształcenie kompetencji społecznych – kluczowych
 • kształtowanie postaw aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych,
 • oswajanie ze sceną : odpowiednie zwrócenie do publiczności, dykcja, siła głosu.

 

logotyp Poznan

 

logo centrum TRAKT RGB

logo brama poznania ichot rgb

Estrada logo

iks

PSCH logo

© 2016 Dom Kultury Stokrotka